कधी कधी आयुष्यात अशा गोष्टी सुध्दा घडून जातात की आपण त्याचा विचार सुद्धा करू शकत नाही..


कधी कधी आयुष्यात
अशा गोष्टी सुध्दा घडून जातात की
आपण त्याचा विचार सुद्धा
करू शकत नाही..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *