भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो,

रिकामा खिसा मात्र माणसाला दुनियेतील माणसं दाखवतो…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *