✊✊✊✊✊

हातातले गेले तरी नशिबातले कुणी घेऊ शकत नाही.

कारण फुकटचे कधी पुरत नाही आणि कष्टाचे कधी संपत नाही …👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *