आपण हार मानू नये आणि समस्यांनी स्वत:ला कधीच हरवू देऊ नका…

– डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *