ही नाती सुद्धा ना कधी कधी,

आपणास भरपूर छळतात,

गरज नसताना पायाशी लोळतात गरजेवेळी दूर दूर पळतात…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *