जी लोक दुसऱ्यांना नाव ठेवतात त्यांनी आधी स्वत:कडे बघावे की ,

आपण किती धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहोत ते बघायचे ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *