शरीराचे सगळे अवयव धडधाकट असूनसुद्धा माणुस जेव्हा मनाने खचून 

जातो,तेव्हा जगातली कोणतीच सर्जरीत्याला बरी करू शकत नाही….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *