आपलं दु:ख पाहुन कोणी हसले तरी चालेल,

पण आपल हसण बघुन कोणी दु:खी राहता कामा नये…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *