जे घडत ते चांगल्यासाठीच 
फरक फ़क्त एवढाच असतो की
ते कधी आपल्या चांगल्यासाठी असतं
तर कधी दुसऱ्याच्या चांगल्यासाठी असतं !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *