विश्वास हा स्टीकर सारखा असतो. दुसऱ्यादा पहिल्यासारखा बसत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *