माणसाला स्वतःचा “photo” काढायला वेळ लागत नाही.

पण स्वतःची “image” बनवायला काळ लागतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *