न संपणारी एखादी स्वप्नांची सुंदर माळ असावी ग्रीष्मात पडेल अशी ढगांची सर असावी आणि न मागताही साथ देणारी तुमच्यासारखी सुंदर

माणसे असावीत !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *