“आयुष्यात आपण घेतलेला कोणताच निर्णय “हा कधीच चुकीचा नसतो..” “फक्त तो बरोबर आहे हे सिध्द करण्याची” “जिद्द आपल्यात हवी असते…… Shayari.space “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *