कितीही अपयश आले तरी हार मानायची नाही
            कारण कुणीही एका प्रयत्नात यशस्वी होत नाही...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *