नकारात्मक दृष्टिकोन हा पंचर झालेल्या टायरासारखा असतो
             त्याला बदलल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *