आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असुन चालत नाही,
              सुविचार पण असावे लागतात.
          आपण कसे दिसतो, ह्यापेक्षा कसे वागतो
              याला अधिक महत्त्व आहे...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *