ज्या दिवशी हार मानायचा विचार मनात आला
             त्या दिवशी फक्त एवढा आठवा की
              आपण सुरुवात का केली होती...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *