जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल
             तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा
        कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो
              ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते...


				

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *