जेव्हा एखादी मुलगी
एखाद्या मुलासोबत मनापासुंन Attach होते ना.
तेव्हा त्या मुलाला आयुष्यातून काढूंन टाकणं
तिच्यासाठी खूप कठीण होऊन जात!..


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *