माझ्यामागे कोण काय बोलतं
याने मला काहीच फरक पडत नाही
माझ्यासमोर काही बोलण्याची त्यांची
हिम्मत नाही, यातच माझा विजय आहे…


 

One thought on “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *