जगाने रडू दिल नाही दुःखाने हसू दिल नाही,
कशीबशी झोप लागणार तुझ्या आठवणीने झोपू दिले नाही…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *