आयुष्यात जर एकापेक्षा जास्त वेळा प्रेम
होत असेल तर प्रत्येक वेळी मला
फक्त तुझ्यावरच प्रेम करायच आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *