झुळझुळ वाहे वारा मंद मंद चाले होडी,
आयुष्यभर सोबत राहो तुझी आणि माझी जोडी,
निळाशार आकाश त्यात पांढरा प्रकाश सातजन्म राहो आपली जोडी,
झकास…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *