जन्म एका टिंबासारखा असतो
आयुष्य एका ओळीसारखं असतं
प्रेम एका त्रिकोनाप्रमाणे असतं
पण मैत्री असते ती वर्तुळासारखी कि
ज्याला शेवट नसतो..


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *