टाईमपास करण्यासाठी नाहीतर
तुला माझी बायको बनवण्यासाठी  आलो
तुझ्या लाईफ मध्ये…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *