चांगल्यातल चांगलं शोधा,

नदी नाही मिळाली,

तर समुद्र शोधा,

काच फुटते दगडाने,

तुटेल दगड अशी काच शोधा….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *