इतिहास सांगतो की, काल सुख होतं,

विज्ञान सांगतो की , उद्या सुख असेल,

पण माणुसकी सांगते असेल तर की, जर मन खरं असेल तर आणि विचार चांगलं सुंदर असेल तर दररोज सुख आहे…🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *