Love Marathi Shayari

आठवणी खरच चांदण्या सारख्या असतात , कधी कोणत्या लुकलुकवेल सांगता येत नाही …  

All Mix Shayari

बर्याचदा विसरायचं मनल कि    सगळाच आठवतंय ….  

All Mix Shayari

         तुझ्या प्रेमाशिवाय जगणे कठीण आहे,         आणि प्रत्येक श्वासात तुझी आठवण न येणे हे त्याहून कठीण आहे…  

Love Marathi Shayari

प्रेम पेक्षा विश्वासाला जास्त किंमत असते…  

All Mix Shayari

परिस्थितीची जाणीव असली कि सहनशक्ती आपोआप जन्म घेते…  

Love Marathi Shayari

बोलण्यात नम्रपणा, वागण्यात प्रामाणिकपणा राहण्यात साधेपणा, असला की आपलं दिसणं महत्वाच राहतं नाही माणसं प्रेमाने, माणुसकीने जवळ येतात आणि नाती

All Mix Shayari

कधीतरी मी मरेन आणि तुला सोडुन जाईल पण जिवंतपणी तुमच्या वर इतक प्रेम करेन की मला नेताना देवालाही लाज वाटेल…

All Mix Shayari

असावं कुणीतरी मनमोकळ बोलणार काहीही न सांगता अगदी मनातल ओळखणार…  

Love Marathi Shayari

आयुष्यभर मला तुझ्या सोबत राहायचंय प्रत्येक क्षण तुझ्या सोबत जगायचंय हातामध्ये घेऊन हात तुझा आयुष्याची वाट संपेपर्यंत चालायचंय…  

Love Marathi Shayari

शरीराच्या सुंदरतेपेक्षाही मन सुंदर असायला हवं अशा सुंदर मनामध्ये माझं प्रेम वसायला हवं.

All Mix Shayari

प्रेम हे होत नसतं प्रेम हे करावं लागतं आपलं असं कुणी नसतं आपलंस करावं लागतं..

Love Marathi Shayari

तु इतक्या प्रेमाने बघावं की नजरेनेही आपोआपच लाजावं तुझ्या नुसत्या स्पर्शानेही पैंजण पायातलं वाजावं.

All Mix Shayari

प्रेम म्हणजे, समजली तर भावना, केली तर मस्करी, मांडला तर खेळ, ठेवला तर विश्वास, घेतला तर श्वास, रचला तर संसार

All Mix Shayari

कधीच कोणत्या गोष्टीसाठी जेवढा जीव तळमळला नाही तेवढा तुझ्याशी बोलायला तळमळतो…  

Love Marathi Shayari

एकदाच होतं, नशिबवानानाचं मिळतं, म्हणूनच जीवापाड जपावं, असं प्रेम करावं असं प्रेम करावं…