All Mix Shayari

तु कोणाशी पण बोल, पण ज्या दिवशी मी नाही बोलणार त्या दिवशी तु रडशील कारण तुला असे वाटणार की पंजा